Obchodné podmienky

Článok 1: Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecne obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti CONCEPT STORE s.r.o, so sídlom Borovicová 737/3, 900 50 Hrubá Borša, Slovenská republika, IČO: 44 301 294, DIČ: 2022662125, IČ DPH: SK2022662125, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 53640/B (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke https://www.5iveconcrete.com (ďalej len „ E – shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom E – shopu (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Tieto VOP platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom E – shopu.

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Ak je Kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov  predávajúceho .

Kupujúcim sa  rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E – shopu.

Spotrebiteľom sa rozumie:

 1. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní aplnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti ( 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník),
 2. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní aplnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania ( 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa).

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom E – shopu, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E – shopu a celkovú cena tohto tovaru.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke E – shopu.

 

Orgánom dozoru nad činnosťou Predávajúceho je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. Box 5

820 07 Bratislava 27

 

Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

CONCEPT STORE s.r.o,

so sídlom Borovicová 737/3, 900 50 Hrubá Borša, Slovenská republika,

IČO: 44 301 294,

DIČ: 2022662125,

IČ DPH: SK2022662125

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 53640/B

Tel.:        +421 904 800 101

 

E – mail:   info@5iveconcrete.com (všeobecné informácie)

shop@5iveconcrete.scom (informácie k objednávkam)

 

Článok 2: Objednávka tovaru

Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru uloženého do košíka v E-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje a zvoliť si možnosti dopravy a platby.

Objednávka sa stáva záväznou elektronickým doručením Predávajúcemu. Prijatá objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme Predávajúceho. Kupujúcemu sa po vytvorení objednávky v E-shope automaticky vygeneruje e-mail s potvrdením prijatia objednávky E-shopom. Zároveň bude objednávka registrovaného Kupujúceho po prihlásení dostupná v časti Správa účtu.

 

Článok 3: Storno objednávky

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku, ktorá ešte nebola Predávajúcim vybavená a odoslaná. V takomto prípade nás kontaktujte čím skôr na adresu shop@5iveconcrete.com a uveďte číslo objednávky. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 – ich dní vrátená.

Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné len za poplatok vo výške dopravných nákladov. V prípade stornovania už vyexpedovanej objednávky zo strany Kupujúceho si Predávajúci vyhradzuje právo započítať poplatok vo výške dopravných nákladov proti uhradenej kúpnej cene a prevyšujúcu sumu až následne odoslať na účet Kupujúceho. Kúpna cena ponížená o dopravné náklady bude kupujúcemu vrátená na jeho účet až po doručení stornovaného tovaru na adresu Predávajúceho. Stornovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku Kupujúceho na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky bude Kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 – ich dní vrátená.

 

Článok 4: Kúpna cena

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom E – shopu je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru, a to vrátane DPH. Všetky kúpne ceny udávané pri tovare sú konečné. Ku kúpnej cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny kúpnej ceny v opodstatnených prípadoch, avšak o tejto zmene kúpnej ceny je povinný Kupujúceho upovedomiť a zároveň s plnením objednávky v novej kúpnej cene Kupujúci musí vysloviť akceptáciu tejto kúpnej ceny. V opačnom prípade má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez akéhokoľvek storno poplatku.

 

Článok 5: Platobné podmienky

Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 1. Platba bankovým prevodom;
 2. Platba prostredníctvom služby PayPal a

Bližšie informácie o možnostiach platby nájdete v samostatnej časti Doprava a platby.

 

Článok 6: Dodacie podmienky

Tovar je dodávaný nasledovnými spôsobmi:

 1. prostredníctvom Slovenskej pošty;
 2. prostredníctvom kuriérskej služby;
 3. osobný odber v Place store Bratislava

Objednávky budú vybavené v čo najkratšom možnom čase a to obvykle do 1-3 pracovných dní, maximálne však do 7 pracovných dní. O vyexpedovaní objednávky je Kupujúci informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania.

Doba doručenia tovaru je predĺžená o ďalšie 1 až 3 pracovné dni, ktoré trvajú na doručenie tovaru Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou..

Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebude doručené ani do 7 dní po zaslaní nášho e-mailu o expedícii, prosím kontaktujte svoju dodaciu poštu ako aj nás na e-maile info@5iveconcrete.com.

Ak Vám tovar nebude doručeny kuriérskou spoločnosťou ani do 7 dní po zaslaní nášho e-mailu o expedícii.

Predávajúci zasiela tovar dobre zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný si zásielku po prebratí skontrolovať, ak je možné preveriť kompletnosť a neporušenosť zásielky. Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte! Prípadné nezrovnalosti alebo chyby okamžite reklamovať. Neskoršie reklamácie na porušenosť zásielky alebo množstvo tovaru nebudú Predávajúcim akceptované.

Po pripísaní celej čiastky na účet Predávajúceho vrátane zvoleného poštovného, bude tovar odoslaný Kupujúcemu do 3 pracovných dní.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade nepredvídateľných okolností. O predĺžení dodacej doby bude Kupujúci bezodkladne informovaný.

Bližšie informácie o možnostiach dodania tovaru nájdete v samostatnej časti Doprava a platby.

 

Článok 7: Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho až momentom zaplatenia kúpnej ceny.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.

Ku každej objednávke je priložený daňový doklad (faktúra), ktorá zároveň slúži ako záručný list. V prípade chýbajúceho daňového dokladu nás prosím informujte čo najskôr, a to e-mailom na info@5iveconcrete.com alebo telefonicky (na +421 904 800 101).

E – shop ručí Kupujúcemu za:

 1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky Kupujúcim;
 2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený;
 3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke.

 E shop nenesie zodpovednosť za:

 1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (poštou, kuriérskou spoločnosťou);
 2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa;
 3. poškodenie zavinené doručovateľom (poštou, kuriérskou spoločnosťou).

 

Článok 8: Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov  predávajúceho (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle  ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa  od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. V zmysle § 7 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa sa tovar považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. tovary objednané spotrebiteľom vjednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci zviacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľ

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa u Predávajúceho niektorým z nasledovných spôsobov:

 1. vlistinnej podobe, t. j. formou doporučeného listu adresovaného na adresu sídla Predávajúceho,
 2. zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúcehoinfo@5iveconcrete.com.

Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár – „Formulár na odstúpenie od zmluvy“, ktorý nájdete v samostatnej časti Vrátenie, výmena a reklamácia tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar v nepoškodenom stave, bez akýchkoľvek známok užívania alebo opotrebovania, spolu so všetkou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, a to späť na adresu sídla Predávajúceho. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Odporúčame Vám tovar zaslať ako doporučený list alebo balík. Tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu vyššie spomenuté platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

Ustanovenia článku 8 týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa.

 

Článok 9: Reklamácia tovaru

Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru týkajúce sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho prostredníctvom E- shopu.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa reklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, bude reklamácia zamietnutá.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď po tom, ako sa vada objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho tak, že doručí reklamovaný tovar spolu s dokladom o úhrade tovaru a oznámením o uplatnení reklamácie na adresu Predávajúceho pre vrátenie tovaru (Place store, Hurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava-Staré Mesto). Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. Kupujúci je povinný  v oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie. Formulár  – „Oznámenie o uplatnení reklamácie“  nájdete v samostatnej časti Vrátenie, výmena a reklamácia tovaru.

Kupujúci môže urobiť oznámenie o uplatnení reklamácie niektorým z nasledovných spôsobov:

 1. vlistinnej podobe, t. j. formou doporučeného listu adresovaného na adresu sídla Predávajúceho,
 2. zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúcehoinfo@5iveconcrete.com.

Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie oznámenia ouplatnení reklamácie a dokladu o úhrade tovaru Predávajúcemu,
 2. doručenie reklamovaného tovaru od Kupujúceho Predávajú

Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenie do 3 pracovných dní od začatia reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť Kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Nároky z vád tovaru zanikajú:

 1. ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením výrobku Kupujúcim;
 2. ak boli tieto spôsobené nesprávnym zaobchádzaním svýrobkom spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 3. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru;
 4. ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru;
 5. ak boli tieto spôsobené zanedbaním starostlivosti a údržby otovar;
 6. ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v rozpore sjeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok.

Záruka sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním a praním tovaru, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

Pokiaľ Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava  27,  www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ustanovenia článku 9 týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa.

 

Článok 10: Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá Predávajúci a Kupujúci.

Kupujúci je povinný:

 1. prevziať objednaný tovar;
 2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu Predávajúcemu;
 3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný:

 1. dodať Kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene;
 2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať Kupujúcemu všetky dokumenty k tovaruako napríklad faktúru za tovar, návod na použ

 

Článok 11: Ochrana osobných údajov

Bližšie informácie nájdete v samostatnej časti Ochrana osobných údajov.

 

Článok 12: Ostatné dôležité informácie

Predávajúci je platcom DPH.

Tovar je predávaný na základe vzoru (fotografie) uvedeného na stránke internetového obchodu Predávajúceho. Fotografie (obrázky) priradené k jednotlivým tovarom sú ilustračné. Rozdiely medzi fotografiami a dodaným tovarom nie sú dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho, pokiaľ Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar.

Registrácia nie je podmienkou nákupu.

 

Článok 13: Záverečné ustanovenia

Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách a údajoch získaných pri realizácii tohto zmluvného vzťahu, a to najmenej po dobu 12 mesiacov po skončení zmluvného vzťahu.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.05.2021.