Reklamačný poriadok

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean non justo sit amet mi facilisis ornare nec sed ante.

Vrátenie, výmena a reklamácia tovaru

VRÁTENIE TOVARU

V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov  predávajúceho (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle  ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa  od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. V zmysle § 7 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa sa tovar považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. tovary objednané spotrebiteľom vjednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci zviacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľ

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa u Predávajúceho niektorým z nasledovných spôsobov:

 1. vlistinnej podobe, t. j. formou doporučeného listu adresovaného na adresu sídla Predávajúceho,
 2. zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúcehoinfo@5iveconcrete.com.

Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár – „Formulár na odstúpenie od zmluvy“.

„Formulár na odstúpenie od zmluvy“ nájdete TU.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar v nepoškodenom stave, bez akýchkoľvek známok užívania alebo opotrebovania,  spolu so všetkou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, a to späť na adresu sídla Predávajúceho. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Odporúčame Vám tovar zaslať ako doporučený list alebo balík. Tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu vyššie spomenuté platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

 

VÝMENA TOVARU

V prípade ak máte záujem o výmenu veľkosti, vzoru alebo produktu, kontaktujte nás prosím e-mailom na info@5iveconcrete.com pre overenie skladovej dostupnosti novej požadovanej veľkosti, vzoru alebo produktu ako aj pre samotné dohodnutie sa ohľadne výmeny tovaru.

Poplatky za doručenie tovaru, ktorý bude predmetom výmeny sú hradené priamo zákazníkom pokiaľ nie je dohodnuté inak. Poplatky za opätovné doručenie vymeneného tovaru sú hradené Predávajúcim.

 

REKLAMÁCIA TOVARU

Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru týkajúce sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho prostredníctvom E- shopu.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa reklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, bude reklamácia zamietnutá.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď po tom, ako sa vada objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho tak, že doručí reklamovaný tovar spolu s dokladom o úhrade tovaru a oznámením o uplatnení reklamácie na adresu Predávajúceho pre vrátenie tovaru (PLACE store, Hurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava-Staré Mesto). Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. Kupujúci je povinný  v oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie.

Formulár Oznámenie o uplatnení reklamácie“  nájdete TU .

Kupujúci môže urobiť oznámenie o uplatnení reklamácie niektorým z nasledovných spôsobov:

 1. vlistinnej podobe, t. j. formou doporučeného listu adresovaného na adresu sídla Predávajúceho,
 2. zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúcehoinfo@5iveconcrete.com.

Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie oznámenia ouplatnení reklamácie a dokladu o úhrade tovaru Predávajúcemu,
 2. doručenie reklamovaného tovaru od Kupujúceho Predávajú

Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenie do 3 pracovných dní od začatia reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť Kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Nároky z vád tovaru zanikajú:

 1. ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením výrobku Kupujúcim;
 2. ak boli tieto spôsobené nesprávnym zaobchádzaním svýrobkom spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 3. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru;
 4. ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru;
 5. ak boli tieto spôsobené zanedbaním starostlivosti a údržby otovar;
 6. ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v rozpore sjeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok.

Záruka sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním a praním tovaru, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa výmeny, vrátenia alebo reklamácie tovaru, nás prosím kontaktujte na e-maile info@5iveconcrete.com.

Adresa na vrátenie, výmenu a reklamáciu tovaru:

PLACE store
Hurbanovo nám. 1
811 06 Bratislava – Staré Mesto

Odstupenie od zmluvy 5ive concrete

5ive concrete oznámenie o uplatnení reklamácie